VÅRA MEDARBETARE

Copyright © Incorema AB All Rights Reserved

MEDARBETARE

 

Helge Jonsson, seniorkonsult för strateg-isk rådgivning åt styrelser, vd:ar, lednings-grupper, chefer, projektledare, specialister och forskare. Mångårig erfarenhet av företags- och koncernledning samt av lobbyverksamhet nationellt och inom EU. Helge har arbetat inom områdena energi, industri, ekonomi och finanser, skog, infrastruktur och offentliga verksamheter samt miljö och naturresurser. Huvuddelen av Helges uppdrag gäller styrning, ledning, förtroendekapital, organisation, affärsidéer, profilering, positionering och konkurrens, identitet, varumärken och finansiering. Ansvarig för Scientinfo™ med inriktning på strategisk rådgivning åt enskilda forsk-are, forskningsorgan och universitet.

E-post: helge.jonsson@incorema.se

Mobil/sms: 070-624 25 90

 

 

Gunhild Sällvin, bolagets grundare, seni-orkonsult, med inriktning på strategisk rådgivning åt informations- och kommuni-kationschefer, vd:ar och ledningsgrupper. Utbildar chefer och andra nyckelpersoner i intern- och extern information och kommu-nikation. Mångårig erfarenhet som före-tagsledare, konsult samt av ledande infor-mationsarbete i en rad organisationer och företag. Gunhild har arbetat inom områ-dena handel, förlag, industri, infrastruktur och utbildning. Ansvarar för strategiska analyser, opinionsfrågor, marknadsbedöm-ningar och förutsättningar för genomför-ande av affärs- och verksamhetsplaner.

E-post: gunhild.sallvin@incorema.se

Mobil/sms: 070-624 20 05

Incorema AB Törnrosvägen 5 SE-182 75 Stocksund info@incorema.se Tfn +46(0)70 624 25 90

 

www.incorema.se